Your Pet, Our Passion.
Natālija

Ilgtspējības vadītāja @Purina

Natālija
Ilgtspējība

Ilgtspējība

Doties uz sadaļu >

Saskaņā ar visaptverošām saistībām, ko uzņēmās mūsu mātesuzņēmums Nestlé, mēs esam apņēmušies pastāvīgi samazināt savu ietekmi uz vidi. Siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana par 35%, 100% atjaunojamās elektroenerģijas iegāde mūsu rūpnīcām vai bezatkritumu principa ieviešana mūsu rūpnīcās ir tikai dažas no galvenajām iniciatīvām, pie kurām mēs strādājam.


Ir nepārtraukti jāmeklē veidi, kā samazināt mūsu rūpniecisko darbību ietekmi visās mūsu ražotnēs un produktu izplatīšanas procesā. Mēs raugāmies uz to, kā mēs varam samazināt patēriņu, veicināt no atjaunojamiem avotiem iegūtas enerģijas izmantošanu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un samazināt mūsu atkritumus, tos valorizējot.

SILTUMNĪCEFEKTU IZRAISOŠO GĀZU EMISIJAS:

Pēdējo desmit gadu laikā mūsu mātesuzņēmums Nestlé ir guvis ievērojamus panākumus, samazinot ar ražošanu saistītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 39% uz tonnu produkta. Kompānija Nestlé ir apņēmusies sasniegt uz zinātnes atziņām balstītu SEG samazināšanas mērķi, lai īstenotu mūsu saistību daļu 2015. gada Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām ietvaros. Tādējādi līdz 2020. gadam mēs plānojam samazināt SEG emisijas par 35% salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni, vēl vairāk uzlabojot energoefektivitāti un izmantojot atjaunojamos energoresursus.