Your Pet, Our Passion.
DualNature Carbon reduction
Purina ONE®

Oglekla Emisijas Samazinasana ar PURINA ONE DualNature

Oglekla Emisijas Samazinasana ar PURINA ONE DualNature

Iesākot mūsu oglekļa emisijas samazināšanas pasākumus

ar Purina ONE®, mūsu rūpes iegūst plašāku raksturu, nodrošinot ekspertu ražotu uzturu tavam mīlulim. Esam lepni teikt, ka PURINA ONE® DualNature® ir samazinājis oglekļa izmešu apjomus savu produktu ražošanas procesā, salīdzinot ar 2019. gadu, optimizējot pašus produktus, to pagatavošanas metodes, iepakojumu un loģistiku. Mēs negatavojamies apstāties pie sasniegtā, un mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai izmešu apjomus samazinātu arī turpmāk. Tādējādi, tev vairs nav jāizvēlas starp augstvērtīgu uzturu savam mīlulim un klimata izaicinājumiem.

Mūsu ietekmes novērtēšana

Mūsu sasniegtais progress oglekļa izmešu samazināšanā tiek mērīts salīdzinājumā ar 2019. gada datiem par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām (GHG). Mēs esam izskaitļojuši šo atskaites punktu un noteikuši savu ekoloģisko pēdu sadarbībā ar ārējiem un neatkarīgiem konsultantiem.

What do Greenhouse gases (GHGs) mean?
Kas ir siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas (GHG)?
Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (GHG) ir gāzes, piemēram, oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), slāpekļa oksīds (N2O), kas piesaista siltumu atmosfērā, tādējādi veicinot planētas sasilšanu. Šo gāzu daudzums atmosfērā ļauj aprēķināt mūsu ekoloģiskās ietekmes pēdu.

Vispirms mēs pielietojām pilna dzīves cikla pieeju, lai noteiktu mūsu produktu un rīcības izraisīto ekoloģisko pēdu, ko var izmērīt, uzskaitot tiešās un netiešās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, kas saistītas ar ikvienu mūsu rīcības posmu un mūsu produktu dzīves ciklu. Ietekme aptver gan pašu barību (68%), gan iepakojumu (11%), ražošanas procesu (9%), kā arī loģistiku (9%), lai nogādātu mūsu produktus līdz tavam mīlulim. Šis process ietver sevī darbu ar daudziem iesaistītajiem, t.sk., lauksaimniekiem, loģistikas kompānijām un patērētājiem.

What do Greenhouse gases (GHGs) mean?

Mūsu rīcība rada pārmaiņas

Pēc tam, kad gūta izpratne par oglekļa izmešu ietekmi uz vidi, bija laiks ieviest noteiktus pasākumus, lai mazinātu mūsu produktu ietekmi uz klimata pārmaiņām, nemainot mūsu produktu kvalitāti un uzturvērtību. Mūsu veiktie pasākumi (hipersaite) ir vainagojušies ar oglekļa izmešu daudzuma samazināšanos par 15,7%, salīdzinot ar atskaites punktu, ko noteicām 2019. gadā.

Sastāvdaļas

Nomainot sastāvdaļas ar lielu ekoloģisko pēdu pret sastāvdaļām ar mazāku ekoloģisko pēdu

Pastāv ievērojamas atšķirības starp ekoloģisko pēdu, kas raksturīgas dažādām produktu sastāvdaļām. Šīs atšķirības rodas no tādiem faktoriem kā zemes izmantošanas izmaiņām, mēslojuma izmantošanas, mazumtirdzniecības procesiem utt. Piemēram, siltumnīcas gāzu emisijas, ko rada liellopu gaļa, ir daudz augstākas kā citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā piemēram, vistas gaļa vai lasis. Galvenais iemesls ir metāna ražošana kā normālu gremošanas procesu rezultāts, kas raksturīgs govīm un zemes platību pārvēršana ganībās un lopbarības ieguves teritorijās. Viens no galvenajiem pasākumiem, ko esam īstenojuši, lai mazinātu oglekļa emisijas, kas saistītas ar liellopu gaļas izmantošanu, ir tās aizstāšana ar citiem olbaltumvielu avotiem noteiktos produktos pieaugušiem mīluļiem paredzētajā DualNature® barības produktu līnijā.

Ražošana

Ar atjaunojamajiem resursiem ražotas elektrības izmantošana mūsu ražotnēs

Barības ražošanas process jūtami ietekmē mūsu atstāto ekoloģisko pēdu. Tas ietver ražošanas procesu tiešās emisijas, dabasgāzes un jēlnaftas ieguvi, ražošanas procesā iegūtos atkritumus un ražošanas blakusprocesus. Lai samazinātu mūsu ekoloģisko pēdu, esam veikuši fundamentālas izmaiņas ražošanas procesos. Jau vairākus gadus esam sākuši iepirkt mūsu ražotnēm ar atjaunojamiem dabas resursiem saražotu elektrību, pat vēl pirms noteicām savu 2019. gada atskaites punktu, un to arī turpināsim darīt, lai panāktu, ka elektrības patēriņa radītās emisijas saglabājas esošajā līmenī.

Iepakojums

Izstrādājot iepakojumu, kas padara iespējamu tā atkārtotu izmantošanu un veicina aprites ekonomiku

mēs esam samazinājuši pirmreizējās plastmasas izmantošanu, pievienojot no jauna saražotajam iepakojumam 40% atkārtoti pārstrādātās plastmasas. Tas tika panākts, pielietojot masas līdzsvara pieeju, ko sertificējis ISCC (saite uz ISCC). Esam apņēmušies palielināt atkārtoti izmantotās plastmasas īpatsvaru un samazināt pirmreizējās plastmasas īpatsvaru savā iepakojumā, lai veicinātu aprites ekonomiku.

Uzzini vairāk par masas līdzsvara pieeju.

Loģistika

Multimodālā transporta izmantošana smago kravas mašīnu izmantošanas vietā.

Kombinējot autoceļu un dzelzceļa transporta sistēmas, mēs varam samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, kas rodas no transportēšanas. Tieši tādēļ mēs pielietojam multimodālo transportu starp valstīm, kā piemēram, autofurgons - dzelzceļa pārvadājums - autofurgons ikreiz, kad attiecīgā infrastruktūra to pieļauj.

Noteiktas darbības, kas pārbaudītas ar Dienvidpola sertifikātu.

Ekoloģiskā pēda tika aprēķināta uz katru tonnu pārdoto sastāvdaļu, lai konkrēti noteiktu mūsu rīcības ietekmi. Šie aprēķini tika pārbaudīti ar Dienvidpola sertifikātu - vadošo klimata konsultantu un projektu attīstītāju, kas pārbaudījis mūsu oglekļa emisiju mazināšanai veiktos pasākumus Dienvidpola izsniegtais sertifikāts apliecina, ka esam sasnieguši nosprausto mērķi oglekļa emisiju samazināšanā (saite uz Dienvidpola sertifikātu)

Un šis ir tikai sākums

Ekoloģiskās pēdas samazinājums par 15,7% ir tikai sākums ilgam un nepārtrauktam pasākumu kopumam. Esam cieši apņēmušies arī turpmāk samazināt savu aktivitāšu izraisīto ekoloģisko pēdu, nekādi nemazinot barības kvalitāti, ko tā iecienījuši mājas mīluļi. Mēs arī turpmāk padziļināti vērtēsim mūsu piegāžu ķēdes, lai meklētu procesu optimizācijas iespējas un mazinātu produktu radīto ekoloģisko pēdu. Jo mēs ticam labākai šodienai un rītdienai.

Pilns mūsu ekoloģiskās pēdas samazināšanas plāns
Pilns mūsu ekoloģiskās pēdas samazināšanas plāns
Noskaidro vairāk par darbībām, ko veicam, lai samazinātu savu ekoloģisko pēdu.